§1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy Crazyshapes.pl, dostępny pod adresem internetowym crazyshapes.pl prowadzony jest przez firmę onee sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, NIP 678 315 75 53, REGON 363209440, KRS 0000591488.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, jak i zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

§2 Definicje
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu. 
 • Sprzedawca - osoba prawna prowadząca działalność pod nazwą Onee Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, NIP 678 315 75 53, REGON 363209440, KRS 0000591488.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://crazyshapes.pl 
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Klientem, a Onee Sp. z o.o. , zawierana z wykorzystaniem internetowego serwisu Sklepu.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 • Konto - konto klienta w Sklepie. są w nim gromadzone podane przez Klienta dane  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, ze zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

§3 Kontakt ze Sklepem
 • Adres Sprzedawcy: ul. Rakowicka 20A/66, 31-510 Kraków.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@crazyshapes.plsklep@crazyshapes.pl.
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 889 890 889.
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL 42 1870 1045 2078 1071 6124 0001.
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16.

§4 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów oraz składania zamówień niezbędne są: urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie towarów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, co umożliwi realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT.
 4. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta zawiera cenę za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 5. Informacje podane na internetowych stronach Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres mailowy informacji związanych z przebiegiem transakcji, jak i zawiadomień o zmianach w Regulaminie Sklepu.
 7. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. W celu założenia Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3. Usunięcie Konta odbywa się bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

§7 Procedura składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  a) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  b) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  c) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;
  d) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru;
  e) Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru);
  f) Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  g) Zaakceptować warunki regulaminu;
  h) Wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Onee Sp. z o.o.;
  i) Kliknąć przycisk “Zamów i zapłać”;
  j) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
  k) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  l) W przypadku nieopłacenia zamówienia przez Klienta w ciągu 72 godzin od zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§8 Metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność za pobraniem,
  b) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  c) Płatności elektroniczne,
  d) Płatność kartą płatniczą.
 3. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji dostawy zamówień był jak najkrótszy. W przypadku opóźnienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 6. Kupujący ma prawo ocenić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar wraz z dokumentem sprzedaży należy zwrócić Kurierowi.
 7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient może żądać dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres sklep@crazyshapes.pl.
 2. W przypadku opisanym w punkcie wyżej, umowa jest uważana za niezawartą. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Nie później niż w terminie 14 dni. 
 3. Po kontakcie na adres sklep@crazyshapes.pl zostanie przekazany odpowiedni adres do wysyłki.
 4. Zwracany Towar przez klienta powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty, w którym towar został zwrócony. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§11 Reklamacja i zwroty
 1. W przypadku, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:
  a) regulacje wymienione w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje wymienione w przepisach Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w regulaminie adres lub drogą elektroniczną na adres sklep@crazyshapes.pl
 3. Zaleca się, by w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową, jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta, wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie przekazany Klientowi odpowiedni adres do wysyłki.

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego Crazyshapes.pl jest Onee Sp. z o.o., ul. Rakowicka 20A/66, 31-510 Kraków, NIP 678 315 75 53, REGON 363209440, KRS 0000591488.
 2. Dane gromadzone przez Sprzedającego zawierają dane dobrowolnie podane przez klienta. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane, są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 7. Za dodatkową zgodą Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych. W tym w szczególności w celu przedstawienia Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 8. Sklep używa między innymi tak zwanych “cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientowi również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Pliki cookies pozwalają też zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Pliki te to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję.

§13 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.